CROI 2016 Program at a Glance

Author Index

–Z– Zadzilka, Amanda: 825 Zahn, Jennifer: 968 Zakharova, Natalia: 472 Zampino, Rosa: 608 Zanni, MarkellaV.: 638, 640, 650 , 664 Zannou, Marcel: 565, 962, 1015 Zanolini, Arianna: 960 Zapata, Juan: 368 Zar, Heather J.: 852, 854 Zash, Rebecca: 802 Zaslow, Shayne: 890 Zaunders, John J.: 233 , 334 , 365 Zazzi, Maurizio: 486 Zeidan, Joumana: 358LB Zeller, Georg: 260 Zerbato, Jennifer M.: 341, 376, 377 Zerbe, Allison: 34, 757, 795, 799, 808, 988, 997, 1038 Zetola, Nicola: 755 Zevin, Alexander: 263, 263 Zhang, Baoshan: 310LB Zhang, Fujie: 446 Zhang, Guangxiang: 652 Zhang, Jingyang: 872 Zhang, Sandra: 437LB Zhang, Sharon: 97 Zhang, Shimin: 875, 876 Zhang,Tianchi: 211 Zhang,Wei: 154LB Zhang,Wei: 926, 926 Zhang,Wendy: 227, 492LB Zhang,Yafeng: 717 Zhang,Yanzhao: 203 Zhang,Ye: 926, 969 Zhang,Yonglong: 410 Zhang, Zhou: 321 Zhang-Roper, Rebecca: 818, 1120

Ziada, Adam S.: 716 Zielinski-Gutierrez, Emily: 903 Ziemniak, Carrie: 825, 838 Zimmer, Bonnie: 458, 824 Zingman, Barry: 1038 Zoellner, Cindy L.: 587 Zolopa, Andrew: 745 Zook, Katie: 651, 687 Zoungrana, Jacques: 696 Zuccotti, Gianvincenzo: 819 Zucman, David: 549 Zuhlke, Liesl: 854 Zúñiga, Joaquín: 251 Zunt, Joseph: 636 Zürcher, Kathrin: 737, 1021 Zvonar, Ivan: 305 Zwerski, Sheryl: 37 Zydowsky,Thomas: 875, 876

Zhao, Peng: 308 Zhao, Runze: 397 Zhao,Yuteng: 970 Zheng, Jialin C.: 397 Zheng, Lu: 30 Zheng,Wenjing: 985 Zhong, Fei: 970 Zhong, Jianhui: 392 Zhou, Jhingling: 711 Zhou, Nannan: 575 Zhu,Ting: 569 Zhu,Tong: 383 Zhuang,Yuchuan: 392

Author Index

CROI 2016 164

Made with FlippingBook HTML5